รหัส : 0011
     
  ชื่อ : นางลัดดาวัลย์
     
  นามสกุล : มนต์แก้ว
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : รับราชการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0896486601
     
  หมายเลขโทรสาร : 0-7567-3553
     
  อีเมล : dladdawa@wu.ac.th