รหัส : 0009
     
  ชื่อ : นายบรรจง
     
  นามสกุล : แสงพรหม (วิทยากร)
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด :
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : -
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0896486601
     
  หมายเลขโทรสาร : 075673553
     
  อีเมล : dladdawa@wu.ac.th