รหัส : 0003
     
  ชื่อ : รศ.ดร.วรรณา
     
  นามสกุล : ชูฤทธิ์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 075672355
     
  หมายเลขโทรสาร : 075672302
     
  อีเมล : cwanna35@gmail.com