รหัส : 0002
     
  ชื่อ : วรวิทย์
     
  นามสกุล : สุธาประดิษฐ์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0817387983
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : a.sutapradit@gmail.com