รหัส : 0001
     
  ชื่อ : อ.จารุวรรณ
     
  นามสกุล : พรหมเงิน
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
     
  สาขา : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 088-7840849
     
  หมายเลขโทรสาร : -
     
  อีเมล : jaruwan-p@hotmail.co.th