กำหนดการจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558” (Regional Research Expo 2015)
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กำหนดการจัดงาน "Regional Research Expo"
 
วันที่ 26 มีนาคม 2558
ห้อง Convention Hall  
พิธีเปิดงาน  
เวลา 08.30 – 09.00 น.

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน ณ โถงบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เวลา 09.00 – 09.15 น. ชมการแสดงพิธีเปิดงาน ชุด อภิวันผู้อภิวัตน์
โดย สาขาศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เวลา 09.15 – 09.20 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา)
กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา

เวลา 09.20 – 09.25 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพร่วมจัดงาน

เวลา 09.25 – 09.35 น.

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ) กล่าวรายงาน

เวลา 09.35 – 09.40 น. รองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 09.40 – 09.45 น. พิธีเปิดงาน
เวลา 09.45 – 10.35 น. รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ “นโยบายรัฐบาลกับการวิจัย” และมอบโล่แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานฯ
เวลา 10.35 – 10.40 น.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) มอบของที่ระลึกแก่รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ)

เวลา 10.40 – 11.10 น.

นำเสนองานวิจัย ด้านอาหาร เรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”
โดย ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 11.10 – 11.25 น.

การแสดงชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา”
โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 11.25 – 12.20 น.

บรรยายในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมในองค์กร"
โดย คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลา 13.00 – 14.30 น.

เสวนาพิเศษ “วิจัยสร้างความรู้ สู่การถ่ายทอด”
ร่วมเสวนาโดย
1. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล รองเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 14.30 – 14.45 น. การแสดง Science Show
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 14.45– 15.05 น. นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนภาคใต้ โดยกิจกรรมการเลี้ยงโคในสวนปาล์ม สู่เนื้อคุณภาพในแบรนโคขุน ศรีวิชัย”
โดย รศ.ดร.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 15.05 – 15.35 น. นำเสนองานวิจัย ด้านสุขภาพ เรื่อง ทรูสลิม: ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติลดไขมันของสารสกัดชาเขียวและส้มแขก และครีมบำรุงผิวของสารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าว
โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 15.35 – 16.05 น. นำเสนองานวิจัย ด้านอาหาร เรื่อง “ไอศกรีมโพรไบโอติกนมแพะไขมันต่ำรสฟักข้าวและสตอเบอรี่”
โดย อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันผธวัช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ห้องประชุม Conference Hall 1  
10.00 – 12.00 น.

หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้: ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ-โภชนาการกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก-ผลข้างเคียง จากสมุนไพร”
โดย
- รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- รศ. พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คุณสรียา เวชวิฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

13.30 – 14.45 น. หัวข้อสัมนา ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน”
โดย
- ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
15.00 – 16.30 น. หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย”
โดย
- คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ บริษัท สงขลา ไบโอแมส
- ดร. กณพ เกตุชาติ บริษัทเกษตรลุ่มน้ำ
- คุณสุรเดช ชนะพันธ์ภากร บริษัท SCG
- คุณอำนวย อ๋องวิสุทธิ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ห้องประชุม Conference Hall 2  
13.30 – 14.45 น. หัวข้อสัมนา ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า”
โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ
15.00 – 16.30 น.

หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การปฎิรูปการเรียนรู้”
โดย
- ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ
- ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดร นวลพรรณ วรรณสุธี มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 27 มีนาคม 2558
ห้อง Convention Hall  
เวลา 10.00 – 10.30 น.

"การแนะนำโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค"
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เวลา 10.30 – 10.45 น.

การแสดงศิลปะพื้นบ้านมโนราห์
โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 10.45 – 11.05 น.

นำเสนองานวิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์เหลือทิ้ง โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง”
โดย สิบเอก ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

เวลา 11.05 – 11.25 น. นำเสนองานวิจัย ด้านปาล์มน้ำมัน เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน"พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 11.25 – 11.40 น.

การแสดงชุด “ส่งบุญ”
โดยโรงเรียนอักษรศิริ หาดใหญ่

เวลา 11.40 – 12.00 น. นำเสนองานวิจัย เรื่อง “โครงการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคประชาสังคมเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมของเมืองหาดใหญ่ : หาดใหญ่โมเดล”
โดย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 12.00 – 12.15 น.

การแสดงชุด กีปัสเลนัง
โดย ชมรมนาฏรักษ์ กองกิจการนักศึกษา

เวลา 13.15 – 13.45 น.

นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ นวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร”
โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

เวลา 13.45 – 14.00 น.

การแสดงชุด “นาฏยางามล้ำ เลอค่าแห่งทักษิณานคร”
โดยโรงเรียนอักษรศิริ หาดใหญ่

เวลา 14.00 – 14.30 น. 

นำเสนองานวิจัย ด้านยางพารา เรื่อง "ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรม"
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 14.30 – 15.00 น.

นำเสนองานวิจัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง “ระบบสถานีโทรมาตรเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเวลาจริง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”         
โดย นายฐิตินันท์ อินธนู  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 15.00 – 16.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการ STSP Innovation Awards 2015
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุม Conference Hall 1  
9.00 – 10.15 น. หัวข้อสัมนา ปาฐกถาเรื่อง “เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา”
โดย รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
10.30 – 12.00 น.

หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา”
โดย
- รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- คุณนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- คุณอดุลย์ ณ วิเชียร สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร
- คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนจากกรมทางหลวง
- รศ. อาซีซัน แกสมาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.00 – 16.30 น. หัวข้อบรรยายและเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
โดย ผู้บริหารและนักวิจัยที่ได้รับทุนมุ่งเป้าเรื่องยางพารา ของ คอบช.
ห้องประชุม Conference Hall 2  
9.00 – 12.00 น. หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน”
โดย
- ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง วิทยากรด้านการศึกษา
- ผศ. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี วิทยากรด้านสังคม
- อาจารย์ซาการียา บินยูซูฟ วิทยากรด้านชุมชน
13.30 – 14.45 น. หัวข้อสัมนา ปาฐกถาเรื่อง “การท่องเที่ยวประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”
โดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13.30 – 16.30 น. หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การจัดการความเปลี่ยนแปลง....บทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป”
โดย
- คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
- คุณกนกวรรณ ศรีขวัญ ผู้แทนชุมชน เขาพิทักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
- ดร.สิญญาธร ขุนอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ห้องประชุม Conference Hall 3  
13.30 – 16.30 น. หัวข้อสัมนา เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย”
โดย
- คุณปราการ วีรกุล ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- คุณกฤษดา ชวนะนันท์ บ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
- คุณปุณณภพ เต็มรัตน์ บ. สยามเวอร์จินออยล์
- คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้แทนชาวสวนปาล์ม
- คุณบรรจง แสงพรหรหม ผู้แทนชาวสวนปาล์ม
- ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 28 มีนาคม 2558
ห้องประชุม Convention Hall  
เวลา 09.00 – 09.15 น.

พิธีมอบรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เวลา 09.15 – 09.30 น.

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เวลา 09.30 – 10.00 น.

นำเสนองานวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยแผนการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนคลองแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีพุทธที่ยั่งยืน”
โดย ดร.จเร สุวรรณชาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เวลา 10.00 – 10.15 น. การแสดงรำโทนรำวง
โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 10.15 – 10.45 น.

นำเสนองานวิจัย ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง การพัฒนาต้นแบบสปามุสลิมชุมชนสู่สปา ฮาลาล: กลุ่มชุมชนสปามุสลิมบางคณฑี จังหวัดภูเก็ต
(Developing Model of Community Muslim Spa Toward Spa-Halal: Bang Kon Thi Muslim Community, Phuket Province)
โดย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา 10.45 – 11.00 น. การแสดงชุด PSU Dancing Club
โดย นักศึกษาชมรมศิลปะการเต้นรำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 11.00 – 11.30 น. นำเสนองานวิจัย ด้านพหุวัฒนธรรม เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย อาจารย์วัฒนะ พรหมเพชร สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีปิดงาน

 
เวลา 12.30 – 13.30 น. พิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยรัฐร่วมเอกชน
เวลา 13.30 – 13.45 น.

การแสดงปิดงาน ชุด ก้าวใหม่...ที่ใส่ใจรอยเท้าเดิม
โดย สาขาศิลปะการแสดง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เวลา 13.45 – 14.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)
กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน
เวลา 14.00 – 14.15 น.

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
กล่าวปิดงาน

ห้องประชุม Conference Hall 1  
9.00 - 10.15 น. หัวข้อสัมนา นำเสนอผลงานและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย”
โดย
- รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ดร. สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.30 - 12.00 น.

หัวข้อสัมนา เสวนาเรื่อง “อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?”
โดย
- รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ดร. สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องประชุม Conference Hall 2  
9.00 - 10.40 น. หัวข้อสัมนา ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย”
โดย
- รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
11.00 - 12.00 น. หัวข้อสัมนา นำเสนอผลงาน และตอบโจทย์วิจัย เรื่อง "Bio-floc เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้ำ"
โดย
- ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
*** ส่วนนิทรรศการ
เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ของทุกวัน
ยกเว้นวันที่ 28 มีนาคม 2558 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.