แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ REGIONAL RESEARCH EXPO 2015

กรุณานำบัตรเข้าร่วมงานเพื่อแสดงสิทธิ์ดังนี้

1. การได้สิทธิ์และรอสิทธิ์การประชุม
- ท่านที่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมในหัวเรื่องที่ลงทะเบียนไว้ กรุณาลงทะเบียนรับเอกสารในเวลาที่กำหนดแต่ละช่วงเวลา หากห้องประชุมดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและท่านมาลงทะเบียนล่าช้า (หลังเวลา 10.00 น. / 13.40 น.) ผู้จัดงานจะให้สิทธิ์การเข้าประชุมแก่ผู้รอสิทธิ์ โดยท่านอาจเสียสิทธิ์การเข้าประชุมเรื่องดังกล่าว

2. เงื่อนไขการใช้บัตร
1. กรุณาสั่งพิมพ์บัตรเข้าร่วมการประชุม และนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการ
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมกรุณาลงชื่อตามรายชื่อของท่านที่ปรากฎในเอกสารลงทะเบียน
3. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***** กำหนดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 25 มีนาคม 2558 *****
พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิราวรรณ แก้วสุวรรณ์ โทร. 0-7428-6957 อีเมล : jirawan.ke@psu.ac.th

คำนำหน้าชื่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
หน่วยงานสังกัด
หน่วยงานอื่น ๆ กรุณาระบุ
สาขา
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ
โทรศัพท์
*กรุณากรอกโทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
*กรุณากรอกอีเมล์
 
ช่วงเช้า
09.00 - 12.00 น.
ช่วงบ่าย
13.30 - 16.30 น.
วันที่ 26 มีนาคม 2558
พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
 
(10.00 – 12.00 น.)
“1.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้: ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ-โภชนาการกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก-ผลข้างเคียงจากสมุนไพร (เวลา 10.00 – 12.00 น.)”
(13.30 - 14.45 น.)
“2.1 ปาฐกถาเรื่อง ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน” (เวลา 13.30 – 14.45 น.)”
“3.1 ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า” (เวลา 13.30 – 14.45 น.)”
(15.00 - 16.30 น.)
“2.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย” (เวลา 15.00 – 16.30 น.)”
“3.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การปฎิรูปการเรียนรู้” (เวลา 15.00 – 16.30 น.)”

วันที่ 27 มีนาคม 2558
(9.00 - 10.15 น.)
“4.1 ปาฐกถาเรื่อง “เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา” (เวลา 9.00 – 10.15 น.)”
“5.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน” (เวลา 9.00 – 12.00 น.)”
(10.30 - 12.00 น.)
“4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา” (เวลา 10.30 – 12.00 น.)”
(13.30 - 16.30 น.)
“4.3 บรรยายและเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร” (เวลา 13.00 – 16.30 น.)”
“6.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย” (เวลา 13.30 – 16.30 น.)”
“7.1 ปาฐกถาเรื่อง “การท่องเที่ยวประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” (เวลา 13.30 – 14.45 น.)”
(15.00 - 16.30 น.)
“7.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การจัดการความเปลี่ยนแปลง....บทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป” (เวลา 15.00 – 16.30 น.)”

วันที่ 28 มีนาคม 2558
(09.00 - 10.40 น.)
“8.2 นำเสนอผลงานและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย” (เวลา 9.00 – 10.15 น.)”
“9.1 ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย” (เวลา 9.00 – 10.40 น.)”
(10.30 - 12.00 น.)
“8.1 เสวนาเรื่อง “อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?” (เวลา 10.30 – 12.00 น.)”
“9.2 นำเสนอผลงาน และตอบโจทย์วิจัย เรื่อง "Bio-floc เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้ำ" (เวลา 11.00 – 12.00 น.)”
พิธีปิดงาน
+
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน
Please select any sessions you want to participate.
รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา
วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด
1.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้: ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ-โภชนาการกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก-ผลข้างเคียงจากสมุนไพร (เวลา 10.00 – 12.00 น.) สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
- รศ. พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คุณสรียา เวชวิฐาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
คุณบัญชร วิเชียรศรี นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz Conference Hall ห้อง 1

การเสวนาจะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในประเด็นสุขภาพที่ประชาชนในระดับผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ดีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่

1. สมองเสื่อมหรือความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งคนในวัยทำงานเริ่มตระหนกว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเป็นหรือไม่ ป้องกันอย่างไร หรือจะแก้ไขอย่างไร

2. โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เข้าใจเรื่องความสำคัญของโภชนาการของมารดาระหว่างตั้งครรภ์และในช่วงสองปีแรกของชีวิตต่อพัฒนาการของสมองและสติปัญญา เพื่อเตรียมพ่อแม่รุ่นใหม่

3. ปัญหาผลข้างเคียงจากสมุนไพร ซึ่งวิทยากรจะได้ให้ข้อมูลกับชาวบ้าน ให้ระมัดระวังและเลิกเข้าใจผิดว่าสมุนไพรไม่มีปัญหา โดยนำผลงานวิจัยมานำเสนอ ผู้ฟังจะได้หลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรที่ไม่จำเป็น

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด

2.1 ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน” (เวลา 13.30 – 14.45 น.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ - ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
-
Conference Hall
ห้อง 1
การปาฐกถาครอบคลุมถึงการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนควบคู่กับการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน ประเทศไทยมีการการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานทดแทนอย่างไรบ้างเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีใน AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558
2.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย”
(เวลา 15.00 – 16.30 น.)
- คุณกิตติพงษ์ ฐิระพันธ์ บริษัท สงขลา ไบโอแมส
- ดร. กณพ เกตุชาติ บริษัทเกษตรลุ่มน้ำ
- คุณ สุรเดช ชนะพันธ์ภากร บริษัท SCG
- คุณอำนวย อ๋องวิสุทธิ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ผศ.ดร. จอมภพ แววศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากภาคการศึกษา โดยสถานศึกษาที่มีการทำวิจัยและพัฒนาพลังงานในภาคใต้ นำเสนอในมุมมองของการศึกษาว่าได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานสำหรับการเข้าสู่ AEC อย่างไรบ้าง ร่วมกับตัวแทนจากผู้ใช้พลังงานและผู้ผลิตผลิตพลังงานทดแทนจากภาคเอกชน และตัวแทนจากผู้กำหนดนโยบายพลังงานในอนาคตของประเทศ

3.1 ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า”
(เวลา 13.30 – 14.45 น.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ - ดร.สิริกร มณีรินทร์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
-
Conference Hall
ห้อง 2
การปาฐกถาครอบคลุมถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบัน ปัญหาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา การศึกษาและการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

3.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การปฎิรูปการเรียนรู้” (เวลา 15.00 – 16.30 น.)

- ดร.สิริกร มณีรินทร์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ดร นวลพรรณ วรรณสุธี มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.ธีทัต
พิทักษ์พงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย
1. การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรม องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันบนรากฐานภาษาและวัฒนธรรมชายแดนใต้สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
2. การบูรณาการการศึกษาในชุมชน กรณีลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม และคลองท่าแนะ จ. พัทลุง
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด
4.1 ปาฐกถาเรื่อง “เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา”
(เวลา 9.00 – 10.15 น.)
โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
-
Conference Hall
ห้อง 1
การปาฐกถาแนะนำ วัสดุชนิดใหม่จากยางพารา คือ Thermoplastic Natural Rubber (TPNR) ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญสำหรับอนาคตในการผลิตนวัตกรรมกรรมวัสดุชนิดใหม่จากยางพารา และแนวทางการประยุกต์ใช้ TPNR ในอุตสาหกรรม
4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา”
(เวลา 10.30 – 12.00 น.)

- รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- คุณนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- คุณอดุลย์ ณ วิเชียร สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร
- คุณบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้แทนจากกรมทางหลวง
- รศ. อาซีซัน แกสมาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณศรีนรา แมเร๊าะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนำน้ำยางพารา มาใช้ผสมในการทำถนน

5.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน” (เวลา 9.00 – 12.00 น.)

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
วิทยากรด้านการศึกษา
- ผศ. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี วิทยากรด้านสังคม
- อาจารย์ซาการียา บินยูโซฟ
วิทยากรด้านชุมชน
อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Conference Hall
ห้อง 2
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย และอาเซียน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านชุมชน และด้านสังคม ในมิติสังคมพหุวัฒนธรรมศึกษา ในการพัฒนาประเทศนั้นต้องคำนึงถึง “คน” ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา โดยสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ของชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน
วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. / 13.30 – 16.30 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด
4.3 บรรยายและเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
(เวลา 13.00 – 16.30 น.)
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) - ผู้บริหารโครงการและนักวิจัยที่ได้รับทุนมุ่งเป้าเรื่องยางพารา ของ คอบช.
-
Conference Hall
ห้อง 1
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Dandelion มีอนาคตแทนยางพาราได้หรือไม่” โดย ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
- การเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
ร่วมเสวนา โดย
(1) นางวราภรณ์ ขจรไชยกูล (ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ) ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยยาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(2) นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมยาง กรมวิชาการเกษตร
(3) ดร.กฤษฏา สุชีวะ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(4) ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย
(5) นายอัฐ อุตสาหกิจอำนวย รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย” (เวลา 13.30 – 16.30 น.) หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - คุณปราการ วีรกุล
ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- คุณกฤษดา ชวนะนันท์
บ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ และ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
- คุณปุณณภพ เต็มรัตน์
บ. สยามเวอร์จินออยล์
- คุณ ไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้แทนชาวสวนปาล์ม
- คุณ บรรจง แสงพรหรหม ผู้แทนชาวสวนปาล์ม
- ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Conference Hall
ห้อง 3
การเสวนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ตั้งแต่กระบวนการปลูก จนถึง อุตสาหกรรมแปรรูป
7.1 ปาฐกถาเรื่อง “การท่องเที่ยวประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” (เวลา 13.30 – 14.45 น.) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-
Conference Hall
ห้อง 2
การปาฐกถาที่เสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
7.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การจัดการความเปลี่ยนแปลง....บทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป” (เวลา 15.00 – 16.30 น.)

- คุณภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่
- คุณเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
- คุณกนกวรรณ ศรีขวัญ ผู้แทนชุมชนเขาพิทักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี
- ดร.สิญญาธร ขุนอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเสวนาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่มีความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ โดยจุดประกายแนวทางการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน

วันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการ
สถานที่
รายละเอียด

8.1 เสวนาเรื่อง “อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?” (เวลา 10.30 – 12.00 น.)

โครงการ ABC สกว.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ดร. สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
- ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คุณบัญชร วิเชียรศรี
สถานีวิทยุ ม.อ.
FM 88.0 MHz
Conference Hall
ห้อง 1

การเสวนาที่เสนอภาพรวมของสถานการณ์และแนวโน้มการเกิดอุทกภัย พร้อมกับจุดประกายแนวทางการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อรับมือภัยพิบัติ

8.2 นำเสนอผลงานและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย” (เวลา 9.00 – 10.15 น.)

- รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ดร. สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
- ผศ. เถกิง วงศ์ศิริโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผศ.ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คุณบัญชร วิเชียรศรี
สถานีวิทยุ ม.อ.
FM 88.0 MHz
การนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้รับมืออุทกภัยภาคใต้

9.1 ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย” (เวลา 9.00 – 10.40 น.)

หน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
-
Conference Hall
ห้อง 2
การปาฐกถาโดยวิทยากร 2 ท่านใน 2 หัวข้อ คือ
1. ศักยภาพในการผลิตพันธุ์ปลาหนังเนื้อขาวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
2. แนวทางในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในประเทศไทย: ปัญหาและการแก้ปัญหา

9.2 นำเสนอผลงาน และตอบโจทย์วิจัย เรื่อง "Bio-floc เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้ำ" (เวลา 11.00 – 12.00 น.)

- ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานวิจัย ใน 2 หัวข้อ คือ
1. แนวทางในการใช้เทคโนโลยี bio-floc เพื่อการเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล
2. การพัฒนาสูตรสำเร็จในการผลิต floc เพื่อการลดต้นทุนในการกลี้ยงปลาน้ำจืด