หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Thailand Research Expo) ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนการแสดงผลงานตามภารกิจของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น”
เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงผลงานวิจัยและนักวิจัยมากยิ่งขึ้น สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงมีนโยบายขยายกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ไปสู่การจัดในส่วนของภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยกำหนดจัดเป็น “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)”ซึ่งจัดครั้งแรกในปี 2556 ที่เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 2 ในปี 2557 ที่เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคเหนือเป็นเจ้าภาพ ในปี 2558 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ขอแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 (Regional Research Expo 2015)”

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและ ผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์
2.3 เป็นเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
2.4 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม โดยจัดให้มีการประกวดผลงานประดิษฐ์
2.5 เป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ในการร่วมจัดงาน “มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) ณ กรุงเทพฯ

ผลที่จะได้รับ

3.1 ทำให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้รับรู้ถึงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้
3.2 ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงบริการการวิจัยของเครือข่ายวิจัยของประเทศ
3.3 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลงานไปสู่การนำเสนอในระดับชาติต่อไป
3.4 ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้าน
3.5 สินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้ได้มีโอกาสออกสู่ตลาด

ขอบเขตการดำเนินงานจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม”ในรูปแบบ “Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย” โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกนหลักในการจัดงานโดยเชิญ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
4.2 จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานชุดต่างๆ โดยมีผู้บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานและมีตัวแทนจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
4.3 จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. การจัดพิธีเปิดงาน
 2. จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย
 3. จัดการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเวทีใหญ่และห้องย่อย
 4. จัดให้มีพื้นที่เจรจาธุรกิจ พื้นที่ให้คำปรึกษา
 5. จัดให้มีพื้นที่ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 6. จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
 7. จัดทำสูจิบัตรผลงานวิจัยที่นาเสนอในงาน
 8. จัดทา website “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook e-mail เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้และผู้เข้าร่วมงาน
 9. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
 10. การจัดทารายงานประเมินผลการจัดงาน

แนวคิดการจัดงาน

ภาคใต้ของประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งทรัพยากรอาหาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ฯลฯ งานวิจัยของภาคใต้จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายด้าน
ในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) นี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้จะนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ 8 ด้าน ดังนี้
 1. ยางพารา
 2. ปาล์มน้ำมัน
 3. อาหาร
 4. การท่องเที่ยว
 5. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. สุขภาพ
 8. สังคมพหุวัฒนธรรม