นาย นายธวัชชัย วงศ์กรเชาวลิต

(เกษตรกร)

6.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.30 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th