นางสาว จิราพันธ์ หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
(นักศึกษา)

พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [09.00 - 11.30 น.] ณ Convention Hall

2.1 ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [13.30 - 14.45 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

2.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.3 บรรยายและเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

9.1 ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [9.00 - 10.15 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th