นาย กฤษณะ คงอินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
(นักศึกษา)

2.1 ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [13.30 - 14.45 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

2.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.1 ปาฐกถาเรื่อง “เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [9.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.3 บรรยายและเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

8.1 เสวนาเรื่อง “อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

8.2 นำเสนอผลงานและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [09.00 - 10.15 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th