นางสาว สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(นักศึกษา)

4.1 ปาฐกถาเรื่อง “เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [9.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

6.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.30 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th