นาย สุริยา ปาละแม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(นักศึกษา)

พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [09.00 - 11.30 น.] ณ Convention Hall

1.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้: ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ-โภชนาการกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก-ผลข้างเคียงจากสมุนไพร
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [10.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

2.1 ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [13.30 - 14.45 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

2.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “อนาคตพลังงานของประเทศไทย”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.1 ปาฐกถาเรื่อง “เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [9.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

6.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.30 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 3

7.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การจัดการความเปลี่ยนแปลง....บทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

9.1 ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [9.00 - 10.15 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

9.2 นำเสนอผลงาน และตอบโจทย์วิจัย เรื่อง "Bio-floc เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้ำ"
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th