นาย อานนท์ แอหลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(นักศึกษา)

พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [09.00 - 11.30 น.] ณ Convention Hall

9.1 ปาฐกถาเรื่อง “สัตว์น้ำ: แหล่งอาหารปลอดภัย”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [9.00 - 10.15 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th