นางสาว ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
(อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์)

พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [09.00 - 11.30 น.] ณ Convention Hall

3.1 ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [13.30 - 14.45 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

3.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การปฎิรูปการเรียนรู้”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

5.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [9.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th