อ. นฤมล ยอดศรี

(รับราชการครู)

พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [09.00 - 11.30 น.] ณ Convention Hall

1.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้: ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ-โภชนาการกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก-ผลข้างเคียงจากสมุนไพร
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [10.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

3.1 ปาฐกถาเรื่อง “การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [13.30 - 14.45 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

3.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “การปฎิรูปการเรียนรู้”
วันที่ 26 มีนาคม 2558 [15.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

5.1 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [9.00 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 2

4.3 บรรยายและเสวนาเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร”
วันที่ 27 มีนาคม 2558 [13.00 - 16.30 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

8.1 เสวนาเรื่อง “อุทกภัยภาคใต้: ร่วมมือเพื่อรับมืออย่างไร?”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [10.30 - 12.00 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

8.2 นำเสนอผลงานและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย”
วันที่ 28 มีนาคม 2558 [09.00 - 10.15 น.] ณ Conference Hall ห้อง 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
http://www.psu.ac.th Phone: 0-7428-2000
Email: rre2015@group.psu.ac.th