ข้อมูลภาคนิทรรศการ

1. นิทรรศการแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน  โดยประกอบด้วยผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ 8 หัวข้อ ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านยางพารา ด้านปาล์มน้ำมัน ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านสังคมพหุวัฒนธรรม
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 3 ผลงาน คือ

1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 
2) โครงการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน    รัชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3) โครงการปาล์มน้ำมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

3. นิทรรศการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ ได้แก่ วช.และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พร้อมสถานที่ให้คำปรึกษา

4. นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ตลาดนัด Intellectual Property) พร้อมจัดพื้นที่ให้คำปรึกษา

5. นิทรรศการแนะนำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนภาคใต้

6. นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้

7. การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น, SME, OTOP และเอกชน ในระดับ 5 ดาวของภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นได้แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมงาน  ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับการจัดงานอีกทางหนึ่ง

8. Highlight  Stage  เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย นำนักวิจัยที่ร่วมนิทรรศการเสวนาตอบข้อซักถามวันละ 2-3 ผลงาน พร้อม การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา โรงเรียน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อสื่อสารและสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรม

9. จัดทำสูจิบัตร จัดพิมพ์สูจิบัตรแนะนำผลงานวิจัยทุกเรื่อง ที่ร่วมจัดนิทรรศการให้มีเนื้อหาโดยย่อ ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักวิจัย ซึ่งจะได้ระบุที่อยู่และอีเมล์นักวิจัย โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

10. ภาคประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการจัดหัวข้อประชุม เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 หัวข้อ ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านยางพารา ด้านปาล์มน้ำมัน ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสังคมพหุวัฒนธรรม

11. การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาได้ใช้กระบวนการทางด้านการวิจัยและกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานวิจัยได้มีส่วนร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) จึงจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน