ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11
อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Phone: 0-7428-6964 Fax: 0-7428-6961
Email: rre2015@group.psu.ac.th

ข้อมูลผู้ประสานงาน

ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ส่วนงาน
โทร
อีเมล
1.
รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล

ประชุม เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

086-6847072

chitnarong.siri@gmail.com

2.

นางสาวเจนจิรา  สมชาติ

นิทรรศการและพิธีการ และรายละเอียดทั่วไป 0-7428-6964 janjira.s@psu.ac.th
3.
ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล

การประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และการแข่งขันเครื่องร่อน

083-3182-1585 areekul1973@gmail.com
4.
นางสาวอุษณีย์ ศรีเบญจพล นิทรรศการ 074-286959 aussani.s@psu.ac.th
5.
นางสาวนาลิวัน หีมเห็ม งานโสตทัศนูปกรณ์ และระบบสารสนเทศ 0-7428-6969 naliwan.h@psu.ac.th
6.
นางสุภาพ นวลละเอียด   งานลงทะเบียน ต้อนรับ และประเมินผล 0-7428-6958 suparp.n@psu.ac.th
7.
นางพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ งานจัดทำโล่ รางวัล จัดเลี้ยง และการเงิน 0-7428-6945 panpimon.h@psu.ac.th
8.
นายภูร์  สุวรรณคง   งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 074-282022 , 074-282023  poo.s@psu.ac.th

แผนผังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. พระบรมราชานุสาวรีย์
 2. สำนักงานอธิการบดี
 3. ประตูด้านถนนกาญจนวนิช (ประตูใหญ่)
 4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 5. สนามฟุตบอล
 6. สนามฟุตบอล
 7. คณะทันตแพทยศาสตร์
 8. คณะแพทยศาสตร์
 9. คณะพยาบาลศาสตร์
 10. บริเวณที่พักแพทย์/พยาบาล
 11. คณะวิทยาศาสตร์
 12. บัณฑิตวิทยาลัย/อาคารบริหารวิชาการกลาง
 13. ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
 14. คณะเภสัชศาสตร์
 15. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 18. คณะศิลปศาสตร์
 19. คณะวิทยาการจัดการ
 20. ศูนย์คอมพิวเตอร์
 21. คณะนิติศาสตร์
 22. หอสมุดกลาง
 23. ศูนย์กีฬา/ยิมเนเซียม
 24. อาคารกิจกรรม/ศูนย์อาหาร
 25. หอพักนักศึกษา
 26. อ่างเก็บน้ำ
 27. ประตูด้านถนนปุณณกัณฑ์ (ประตูศรีทรัพย์)
 28. ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 29. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 30. บริเวณที่พักบุคลากร