รูปแบบและกิจกรรมในการจัดงาน

เพื่อให้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) มีความหลากหลายน่าสนใจ ผู้เข้าร่วมชมสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้แสดงผลงานได้ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ได้จัดกิจกรรมหลายประเภท ซึ่งกำหนดรูปแบบโดยย่อ ดังนี้

6.1 การเปิดงาน

 1. ดำเนินการตามมาตรฐาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) โดยมีการจัดทำกำาหนดการ คำกล่าวต้อนรับ คำกล่าวเปิด คำกล่าวปิด และปาฐกถาให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดงาน
 2. เชิญผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานจากทั้งสถาบันเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ หัวหน้าหน่วยงานราชการที่สำคัญในระดับภาค/จังหวัด กงสุลของประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดสงขลา ภาคธุรกิจ/เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 3. จัดทำระบบการลงทะเบียนออนไลน์ทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมนิทรรศการ งานประชุม ส่วนของผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมชมงาน
 4. มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (PSU TV) พร้อมชมภาพย้อนหลังผ่านสื่อต่างๆ เช่น PSU Live หรือข่าวจากผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมงาน
 5. มีการจัดเตรียมช่อดอกไม้ติดหน้าอกสำหรับแขกผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมงาน
 6. คณะกรรมการจัดงานเสนอชื่อประธานจัดงานโดยเสนอให้ทางวช.ให้ความเห็นชอบก่อนดำาเนินการทาบทาม

6.2 ภาคประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. ดำเนินการจัดหัวข้อประชุม เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 15 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 1,500 คน ตลอดการประชุม 3 วัน
 2. กำหนดให้เครือข่ายที่รับผิดชอบหัวข้อการประชุมเป็นผู้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้เข้าร่วมฟังอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่ดำเนินการโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบหัวข้อในภาคการประชุม
 3. แบ่งห้องประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเฉพาะกลุ่มตามจำนวนความสนใจของผู้ฟัง
 4. มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อสามารถกำหนดขนาดห้องประชุม
 5. หัวข้อการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ซึ่งแบ่งเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับด้าน : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ด้านอาหาร การท่องเที่ยว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งประเด็นการศึกษาและประเด็น Hot Issue ในด้านต่างๆ
 6. มีการบันทึกเสียง พร้อมจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ Power Point โดยเรียงลำดับหัวข้อของการประชุมตลอดทั้งการจัดงาน
 7. อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการจัดเตรียมที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเป็นกลุ่มขนาดเล็กและหมู่คณะ มีการให้ข้อมูลโรงแรมที่พักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มีการจัดหาบริษัททัวร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม มีการนำชมทัศนียภาพของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.3 ภาคนิทรรศการ

  6.3.1 นิทรรศการที่นำเสนอมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน มีเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ เข้าร่วมนำเสนอไม่น้อยกว่า 10 สถาบัน โดยแบ่งกลุ่มนิทรรศการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. นิทรรศการแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบด้วยผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ 8 หัวข้อ ได้แก่ ผลงานวิจัยด้าน : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหาร การท่องเที่ยว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเป็นผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ มากกว่า 50 % ของผลงานที่นำเสนอทั้งหมด
 2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ผลงาน คือ 1) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 2) โครงการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน รัชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. นิทรรศการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ ได้แก่ วช.และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 10-12 ผลงาน พร้อมสถานที่ให้คำปรึกษา
 4. นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ตลาดนัด Intellectual Property) พร้อมจัดพื้นที่ให้คำปรึกษา
 5. นิทรรศการแนะนำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนภาคใต้พร้อมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาซึ่งดำเนินการโดยคลินิกเทคโนโลยีของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ และสำนักงานประสานงานชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ของ สกว.

  6.3.2 Highlight Stage
เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย นำนักวิจัยที่ร่วมนิทรรศการเสวนาตอบข้อซักถามวันละ 2-3 ผลงาน

  6.3.3 จัดทำสูจิบัตร
จัดพิมพ์สูจิบัตรแนะนำผลงานวิจัยทุกเรื่อง ที่ร่วมจัดนิทรรศการให้มีเนื้อหาโดยย่อ ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักวิจัย ซึ่งจะได้ระบุที่อยู่และอีเมล์นักวิจัย โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

6.4 การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการแข่งขันเครื่องร่อน
เพื่อให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาได้ใช้กระบวนการทางด้านการวิจัยและกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทางานวิจัยได้มีส่วนร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) จึงจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน

6.5 การจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจ
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการต่อยอดผลงานวิจัย จึงได้จัดให้มีมุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ความร่วมมือในการต่อยอด ขยายผลหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ

6.6 การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น, SME, OTOP และเอกชน ในระดับ 5 ดาวของภาคใต้
เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นได้แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับการจัดงานอีกทางหนึ่ง

6.7 ภาคการแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนแบบพหุวัฒนธรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา โรงเรียน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อสื่อสารและสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรม